Our Works

การพัฒนาธุรกิจ/โครงการ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจของประเทศควบคู่กับการพัฒนาสังคม บริษัท อินจีเนียส บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาด ซึ่งครอบคลุมการทำวิจัย การวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจหรือโครงการ รวมถึงการร่วมพัฒนาธุรกิจหรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐ เอกชน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ ธุรกิจมีกำไร สังคมไทยเดินหน้า รักษาคุณค่าและสิ่งแวดล้อม

ผลงานตัวอย่าง:

  1. แผนการตลาดเพื่อพัฒนาผู้เช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักร
  2. ศึกษาและประเมินผลโครงการพลิกใจให้พอเพียง ของ ปตท.
  3. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในพื้นที่รอบนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. จัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมบุคลากรด้านธุรกิจบริการเครื่องจักรขนาดใหญ่
  5. ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนการตลาดให้กับธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด “ยูงทอง” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  6. ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนธุรกิจ/การตลาดให้กับกลุ่ม SMEs ต่างๆ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

เป็นรูปแบบการบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การศึกษากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบกิจกรรมและโครงการ การดำเนินโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมและโครงการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมถึง SMEs และหน่วยงานเพื่อสังคม โดยที่ผ่านมา บริษัท อินจีเนียส บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรได้แก่ การใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Event) การจัดทำแผนที่และเอกสารประชาสัมพันธ์ภายในตลาดนัดจตุจักร รวมถึงการร่วมมือกับผู้ค้ากว่าหนึ่งหมื่นแผงค้า ในการพัฒนาการค้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และยังเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Road show การประกวดนวัตกรรม True Innovation Awards 2011

ในด้านสถาบันการศึกษาทางบริษัทฯ ให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการตั้งแต่การวางเป้าหมายตลอดจนการดำเนินการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาและการศึกษาดูงาน

การประยุกต์ใช้เทคโนยีสารสนเทศในองค์กร

บริษัท อินจีเนียส บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้บริการในการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและเตรียมโครงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ค้า และเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวในการใช้บริการตลาดนัดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยดำเนินการตั้งแต่จัดทำข้อมูลแผนที่ร้านค้า นำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบดิจิตอล (Digital Content) ดำเนินการทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าให้ผู้ค้าทั้งในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง ติดต่อประสานงานในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าทั่วโลก ครอบคลุมถึงการรับจัดหาสินค้าและของขวัญให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทขนส่งสินค้าทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ และสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ตลอดเวลาในระบบเดียว

การจัดพัฒนาและจัดทำระบบรับสมัครออนไลน์สำหรับการสมัครเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) เพิ่มความสะดวกให้กับผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การยื่นเอกสาร การชำระเงินและการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เป็น sub-contractor ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ web-base application ให้กับองค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ อีกหลายผลงาน

Comments are closed.